Projekty


 

„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzionków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni pozwalających na realizację zajęć dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

Planowanym efektem projektu jest wzrost standardu kształcenia i pakietu edukacyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie ukierunkowanego na rozwój zainteresowań, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz łagodzenie ich trudności w nauce. W związku z tym, że uczestnikami projektu są uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzionkowie projektuje się, że poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych nastąpi rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Całkowita wartość projektu to: 921 938,01 zł.
Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowani z EFS): 783 647,30 zł.

W ramach projektu grantowego pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Gmina Radzionków zakupiła 32 sztuki laptopów, które zostały przekazane do 4 placówek oświatowych na terenie Gminy, tj. do Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz do Liceum Ogólnokształcącego w Radzionkowie. Wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji zapewni lepszą komunikację uczniów z pedagogami. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.

Kwota udzielonej pomocy finansowej: 69 999,62 zł
Realizator projektu: Operator - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Grantobiorca - Gmina Radzionków.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,

Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

 

 

Projekt realizowany przez Gminę Radzionków przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), w ramach Osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dla poddziałania: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs.

Termin realizacji: do 30 kwietnia 2021 roku.

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w Radzionków. Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Radzionkowie:

  • Budynku Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Radzionkowie
  • Budynku Komisariatu Policji w Radzionkowie wraz z częścią mieszkalną oraz siedzibą Straży Miejskiej w Radzionkowie.

 

W obu budynkach zaplanowano następujące prace: modernizacja systemu grzewczego, ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien, wymiana drzwi.

Wartość projektu:  2 228 165,50  zł.
Wkład Funduszy Europejskich (85%): 1 868 767,32 zł. 

 

„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków"

Publiczny internet dla każdego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z podłączeniem budynków do sieciowych nośników ciepła

Projekt pn. "OBYWATEL.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim"

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej

Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I

Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków

Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzionków

Przebudowa ul. Sobieskiego

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii

Przebudowa Centrum Kultury "Karolinka"

Budowa Ogrodu Botanicznego

Modernizacja budynku po byłym dworcu kolejowym

Czysta Rzeka Szarlejka - etap II

SilesiaNet

Promocja terenów inwestycyjnych - etap III

Budowa ulicy Księżogórskiej

Rekultywacja doliny rzeki Szarlejki - etap I

Przebudowa ulicy Orzechowskiej

Promocja terenów inwestycyjnych - etap II

Na weekend do Radzionkowa

Active Travel Network

Promocja terenów inwestycyjnych - etap I

Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego

Budowa ścieżek rekreacyjnych

Ciepłolubne murawy napiaskowe

E-Urząd

Ulica Unii Europejskiej

 

 

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Projekt został zrealizowany przez Gminę Radzionków w roku szkolnym 2018/2019,
przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Koszt całkowity projektu: 401 452,89 zł,
Dofinansowanie z UE (95%): 361 307,60 zł.

Zakres rzeczowy projektu skierowany był do uczniów i nauczycieli z dwóch radzionkowskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Lompy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

Uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dotyczących tematyki matematyczno – przyrodniczej. Dla osiągnięcia efektywności edukacyjnej sale, w których prowadzone były zajęcia doposażono w nowe meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne
w tym technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Dodatkowo, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie wzięli udział w warsztatach (i studium podyplomowym) z zakresu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych.

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone były z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęć przyrodniczych, informatycznych. Projekt obejmował również zajęcia specjalistyczne, które wpływają na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz tworzą i podtrzymują właściwe postawy kreatywność, pracę zespołową, innowacyjność - niezwykle istotne na dalszym etapie edukacji i kariery zawodowej. Ponadto, w projekcie uwzględnione zostało doradztwo edukacyjno - zawodowe, wyposażenie placówek w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia wysokiej jakości zajęć. Dodatkowo, placówki rozwijać będą warunki kształcenia pozwalające na zdobycie wiedzy poprzez realizację nauczania eksperymentalnego. W projekcie przewidziano również organizację zajęć poza lekcjami i poza szkołą, w formie wycieczek, tj. uczestnicy projektu zwiedzili między innymi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Farmacji w Krakowie, Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Elektrowni Wodnej Żar w Międzybrodzie Bialskie.  

 

„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt ma na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Projekt obejmuje rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla, tj. w rejonie ulic:
J. Kużaja, Skotnickiej, Gen. Władysława Sikorskiego i Ks. Edwarda Pawlaka.

W ramach projektu planuje się m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni poprzez budowę ścieżek pieszych i rowerowych, budowę infrastruktury komunikacyjno - społeczną (boiska, siłownie, place zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwolą dostosować obszar do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlanych w budynkach mieszkalnych objętych projektem:
•    naprawa elewacji z cegły licówki z naprawą pęknięć
•    hydroizolacja i termoizolacja części przyziemia
•    wymianę wskazanej w części rysunkowej stolarki okiennej
•    wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi do piwnicy i pomieszczeń strychowych, drzwi piwnicznych
•    wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych
•    wymianę instalacji wodociągowej (piony), z możliwością odcięcia dopływu wody z klatki schodowej
•    wymiana pionów kanalizacji na klatce schodowej
•    wymiana instalacji elektrycznej na klatce schodowej
•    wykonanie generalnego remontu klatki schodowej – zbicie i wykonanie nowych tynków na ścianach i sufitach, montaż nowych skrzynek na listy i drzwiczek TM, wykonanie nowego oświetlenia, renowacja i podwyższenie poręczy, wymiana okładzin podestów i schodów, malowanie ścian, konstrukcji schodów, stopnic
•    remont dachu z pracami towarzyszącymi
•    odtworzenie detali architektonicznych
•    wymiana posadzek w części piwnicznej wraz z pracami towarzyszącymi.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego do osiedla projektuje się 4 strefy:
•    STREFA A – strefa zlokalizowana jest w części północnej i ma charakter spacerowo. Styl przebiegu ścieżek spacerowych dostosowano do istniejących ścieżek w tej strefie z uwzględnieniem elementów projektowanych. Nawierzchnię ścieżek spacerowych zaproponowano jako nawierzchnię z kostki betonowej. Zaprojektowano trakty piesze, których nawierzchnia wykonana będzie z kostki betonowej w kolorze szarym z ławkami oraz plac wielofunkcyjny z wykończeniem z płyt ażurowych, z wypełnieniem ziemią i obsianiem trawą oraz skwery rekreacyjne o nawierzchni z płyt ażurowych typu kamień sjeneński z ławkami. W strefie tej projektuje się urządzenia rekreacyjne dla osób starszych: stoły do gry w szachy i chińczyka, boisko do gry w petanque oraz urządzenia dla dzieci takie jak ścieżka zdrowia, plac zabaw dla najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Całą strefę A od ulicy oddziela ścieżka rowerowa i nasadzenia zieleni.
•    STREFA B – strefa zlokalizowana jest w części centralnej. Oddzielona od strefy A i C ciągami pieszymi, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony zachodniej ścieżką pieszą i rowerową. W strefie tej projektuje się bieżnię lekkoatletyczną, siłownię terenową, stoły do gry w ping - ponga, toalety publiczne typu półautomatycznego. Boisko wydzielono ogrodzeniem panelowym celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom strefy sportowej. W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak ze strefą A poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA C – strefa zlokalizowana jest w części południowej i ma charakter społeczny. Oddzielona od strefy B ciągiem pieszym, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony wschodniej ścieżką pieszą i rowerową, od strony zachodniej i od ulicy Gen. Władysława Sikorskiego pasem zieleni. W strefie tej projektuje się ścieżki piesze oraz teren „Psi park”. W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak z pozostałymi strefami poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA D – strefa zlokalizowana od strony ulicy Jana Kużaja na terenie sąsiadującym z blokami mieszkalnymi. Strefa wyposażona zostanie w urządzenia zabawowe dla dzieci i ławki. W strefie tej przewidziano także utwardzony plac.
Zakres robót obejmuje także oświetlenie parku i odwodnienie proj. ścieżek.

Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym
i wykluczeniu społecznemu.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI

Wartość całkowita projektu: 19 184 145,53 zł

Dofinansowanie: 13 751 562,62 zł

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl