YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Projekt pn. Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa:
X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura połeczna i zdrowotna dla Działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla Poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kompleksową rewitalizację zdegradowanego obszaru „byłego PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Prace obejmują zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego - estrady wraz ze strefami zieleni dekoracyjnej, montaż małej architektury (ławki, kosze, rzeźby - postacie nawiązujące do tradycji Radzionkowa, stojaków na rowery, karmnika dla ptaków na trawie, sceny, masztów flagowych), utworzenie szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montaż oświetlenia parkowego i monitoringu. Projekt zakłada też działania promocyjne.
Cały obszar dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wdrożenie działań projektowych umożliwi poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Radzionkowa w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha.
Działania infrastrukturalne uzupełniane będą o aktywizację społeczno-zawodową, która realizowana będzie w ramach projektów planowanych do współfinansowania ze środków EFS.

Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2020 roku.

Cele projektu:
Cel główny: zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru zdegradowanego - "były PGR" w Radzionkowie poprzez stworzenie centro twórczej przestrzeni publicznej.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru "były PGR" o szczególnych potrzebach(osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci, długotrwale bezrobotni) i gospodarstw domowych o niskich dochodach,
  • zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie odpowiedniej, bezpłatnej infrastruktury do spędzania czasu wolnego, realizacji usług aktywizacji społ., a tym samym zmotywowanie do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia
  • nadanie obszarowi zdegradowanemu "były PGR" nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (stworzenie nowej przestrzeni pbl. "nowy rynek miejski", który stanie się wizytówka miasta),
  • poprawa estetyki otoczenia centrum Radzionkowa,
  • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Radzionkowa (w tym zwiększenie potencjału turystycznego obszaru),
  • poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru objętego rewitalizacją (monitoring, oświetlenie),


umowę o dofinansowanie zawarto 11 maja 2018 roku,
wartość całkowita projektu: 7.368.421,05 zł
dofinansowanie:  85% tj. 6.257.632,89 zł oraz 5% z budżetu państwa, tj. 736.192,11 zł
wkład własny: 5% tj. 368.096,05 zł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl