wakacje

Gmina Radzionków od sierpnia 2011 roku prowadzi projekt pn. „Nasze dzieci dzisiaj – jutro”. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas od I do III szkół podstawowych, które sa na terenie Gminy Radzionków, tj.  Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (ale w projekcie weźmie udział tylko szkoła podstawowa).
Do projektu przystąpiły 3 wyżej wymienione szkoły podstawowe, zgłaszając 291 uczniów.

Szkoły podstawowe, które zostały objęte zakresem rzeczowym projektu spełniają Standard I, II i III opisany w dokumencie „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (zwanym dalej „Zasady …”).

W trakcie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie im niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczenia szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia o podejściu do wyboru drogi życiowej. W ramach zajęć dzieci będą poznawały postawy wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także jak unikać przemocy.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W celu pełnego i prawidłowego poprowadzenia każdego zajęcia zakupiony zostanie szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych oraz sprzęt edukacyjny. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic klas I-III. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą służyć również kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Poprzez realizację tego działania osiągnięty zostanie Standard IV „Zasad …”.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2011r. do marca 2013r., gdyż w sierpniu 2011r. (przed rozpoczęciem roku szkolnego) zostaną przeprowadzone postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług edukacyjnych oraz materiałów edukacyjno-dydaktycznych oraz sprzętu. Natomiast na marzec 2013r. zaplanowano finansowe zakończenie projektu. Rzeczowa jego realizacja skierowana do uczniów i uczennic klas I-III rozpocznie się we wrześniu 2011r. a zakończy się w lutym 2013r.

Projektem objęci będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Radzionków, a zatem 291 uczniów (161CH. i 130Dz.). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Zachodzi konieczność objęcia tych dzieci dodatkowymi zajęciami przy wsparciu pomocy dydaktycznych i profesjonalnym sprzęcie edukacyjnym, ponieważ brak możliwości sfinansowania takich zajęć z innych źródeł uniemożliwiają kompleksowy rozwój dzieci w pierwszych latach nauki, ukierunkowany na indywidualizację nauczania i wychowania. Takie informacje potwierdza wywiad wśród rodziców, którzy przyznają, że dochody zostają przeznaczone na bieżące potrzeby rodziny.

Wartość projektu: 185.883,00 zł z tego 15%  to dotacja celowa z budżetu krajowego a 85 % to płatność ze środków europejskich

 

Informacje o PO KL znajdują się pod adresem

www.efs.slaskie.pl


Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
PO KL 2007 – 2013

PO KL

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl