„WIEM, UMIEM, ROZUMIEM – Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Radzionkowa, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań,

kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz łagodzenie ich trudności w nauce. Uczestnikami projektu są uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzionkowie. Grupa docelowa to 386 uczniów.

W okresie realizacji projektu, tj. od maja 2021 roku do grudnia 2022 roku nastąpi rozwój indywidualnych zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w pozalekcyjnych zajęciach.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w wybranych placówkach oświatowych na terenie Gminy Radzionków oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie szkolnych pracowni pozwalających na realizację zajęć dla uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

 

Całkowita wartość projektu to: 921 938,01 zł.

Kwota dofinansowania ogółem to: 829 744,21 zł.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl