YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Nowe Ekoarchiwum

logo misja-emisjaKampania "Misja-emisja"

W 2014 roku Gmina Radzionków wzięła udział organizowanym przez firmę Abrys Sp. z o.o. konkursie "Gmina z misją" - częścią ogólnopolskiej kampanii informacyjno- edukacyjnej „Misja-emisja”, sfinansowanej jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu „Gmina z misją” była promocja inicjatyw mających na celu likwidację niskiej emisji. Inicjatywy można było zgłaszać do 30 września 2014 r.

Przedmiotem konkursu było i będzie w kolejnej edycji, upowszechnienie i uhonorowanie wszelkich podejmowanych przez miasta i gminy działań (informacyjnych, edukacyjnych i inwestycyjnych), zmierzających do likwidacji na ich terenie problemu niskiej emisji. Rywalizacja odbywała się w trzech kategoriach: miasta pow. 100 tys. mieszkańców, miasta od 50 do 100 tys. mieszkańców, a także gminy i miasta do 50 tys. mieszkańców. Za każde działanie, mające na celu likwidację niskiej emisji były przyznawane punkty.

Pod uwagę były brane takie działania jak: zorganizowanie wsparcia finansowego dla mieszkańców, zamieniających ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, przeprowadzenie termomodernizacji budynków, stanowiących własność gminy, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami nt. niskiej emisji itp. Ilość punktów, przyznawanych za poszczególne działania została określona w regulaminie.

Wynik

Gmina Radzionków uplasowała się na 11 pozycji wśród 33 wszystkich biorących udział w rankingu gmin ze swojej kategorii, uzyskując wynik 25,5 pkt. Liczymy, że w następnej edycji, po zintensyfikowaniu działań z zakresu ograniczania niskiej emisji zostanie osiągnięty lepszy wynik.

Więcej informacji na stronie: http://misja-emisja.pl/konkursy/gmina-z-misja/#4

statuetka zielonego feniksaRadzionków wyróżniony

Kapituła Nagrody Zielonego Feniksa wyróżniła gminę Radzionków za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki.

Nasza gmina otrzymała wyróżnienie za przeprowadzenie wzorcowych przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie oszczędności w zaopatrzeniu gmin w energię, a także za aktualnie wdrażany projekt „Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków”.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 9 października 2014 r. w Opolu w ramach Forum Ekoenergetycznego. Kapituła konkursu nagradza osoby i podmioty, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju ekoenergetyki w Polce.

Statuetki przyznawane są w trzech kategoriach: „za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei ekoenergetyki”; „za osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetycznych” oraz „za całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki”. Statuetki Zielonego Feniksa przyznawane są od 2009 roku.

http://zielonyfeniks.pl/laureaci-statuetek-2014/

Nowe zasady

Ustawa z dnia 23 października o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych rolników oraz niektórych ustaw wprowadziła nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń - w systemie powszechnym i systemie rolniczym. Zmiany te dotyczą rolników oraz domowników.

W wyniku nowelizacji rolnik lub domownik w przypadku wykonywania umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej, może nadal kontynuować ubezpieczenie w systemie rolniczym. Nie powoduje to jak dotychczas wyłączenia z mocy prawa z systemu ubezpieczenia społecznego rolników. Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem kontynuacji ubezpieczenia w systemie rolniczym jest osiąganie przychodu z tytułu umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej w wysokości, która w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wnioski o objęcie ubezpieczeniem

Rolnicy i domownicy, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano decyzję o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników w wyniku objęcia ich ubezpieczeniami na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z wykonywaniem umowy zlecenia, mogą złożyć wniosek o objęcie ich tym ubezpieczeniem. Wniosek  ten może wyłącznie odnosić się do okresu, którego dotyczyła decyzja o ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek należy złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do dnia 30 czerwca 2015 r.

Program "KAWKA - 

- likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się program wsparcia finansowego motywujący mieszkańców miast do modernizacji przestarzałych i nieefektywnych systemów grzewczych ich budynków.

Program KAWKA pojawił się jako odpowiedź na unijną dyrektywę CAFE (Clean Air for Europe – czyste powietrze dla Europy, stąd nazwa programu), która wskazuje na konieczność podjęcia walki z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery, tj. emisją pochodzącą głównie z indywidualnych kotłów węglowych starego typu. Poszczególne źródła takiej emisji są niewielkie i rozproszone, ale trafiająca z nich do atmosfery suma zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jest ogromna, a sama lokalizacja emisji na gęsto zaludnionych terenach sprawia, że zanieczyszczenia te bezpośrednio negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi.

Zła jakośc powietrza

Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie jest doskonale znany nie tylko wąskiej grupie specjalistów, ale wszystkim osobom narażonym na oddychanie zadymionym powietrzem. Ogromne spustoszenie w organizmie powoduje w szczególności pył zawieszony PM 10, tj. składający się z ziaren o średnicy 10 μm i mniejszej, a także rakotwórczy związek chemiczny benzo(a)piren. Radzionków, podobnie jak pozostałe gminy strefy śląskiej, w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego został zaliczony do miast, w których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych dwóch substancji.

Problem złej jakości powietrza w Radzionkowie jest znany władzom miasta od dawna, stąd też liczne inicjatywy na rzecz poprawy tego stanu – gmina od chwili wyodrębnienia się z Bytomia udziela dotacji ze środków własnego budżetu do wymiany starych kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. W latach 1998-2014 udzielono wsparcia finansowego do modernizacji 334 systemów grzewczych, dotując zakup nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych czy pieców elektrycznych w łącznej kwocie wynoszącej 471.196,23 zł. Ponadto w latach 2007-2008 gmina skorzystała z możliwości pozyskania środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie częściowo umarzalnej pożyczki i zrealizowała program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego zmodernizowano 52 źródła ciepła na terenie Radzionkowa, a łączna kwota wsparcia dla mieszkańców wyniosła 472.437,03 zł, co stanowiło 50% kosztów inwestycji.

Odpowiedź Gminy na problem przy wsparciu funduszy

W 2014 roku Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór do II edycji programu KAWKA. Warunki wsparcia finansowego w ramach KAWKI są bardzo korzystne dla mieszkańców, którzy otrzymują dotację w wysokości do 80% kosztów modernizacji systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż 8.000 zł. Dofinansowanie to przekazuje gmina, która wcześniej pozyskuje środki z WFOŚiGW w postaci 45% dotacji i 35% preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków mieszkańców do udziału w programie miał miejsce w kwietniu i maju 2014 roku (stosunkowo krótki nabór wynikał z terminów narzuconych przez WFOŚiGW) – w tym okresie spłynęło kilkadziesiąt deklaracji, z których do programu zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce tylu nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2015-2016 planuje się podłączenie 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe, a w 7 obiektach montaż kotłów gazowych.

Jest już pozytywna decyzja organów WFOŚiGW w Katowicach, wyrażająca zgodę na udzielenie Gminie Radzionków dofinansowania w kwocie 504.640,00 zł. Tym samym Radzionków znalazł się w gronie niemal 50 polskich miast uczestniczących w programie KAWKA – są to m.in. Kraków, Wrocław czy Poznań, a spośród miast województwa śląskiego Bytom, Chorzów czy Zabrze. Obecnie trwają prace finalizujące podpisanie umowy między WFOŚiGW a Gminą Radzionków; następnie miasto podpisze umowy z mieszkańcami - uczestnikami programu, po czym będą oni przystępować do modernizacji systemów grzewczych.

Realizacja programu KAWKA w najbliższych dwóch latach będzie kolejnym, konkretnym krokiem ku poprawie jakości powietrza atmosferycznego w Radzionkowie, a co za tym idzie poprawie jakości zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Dotacje ze środków gminnych

Zdając sobie sprawę z potrzeby stałego wspierania modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali, Urząd Miasta Radzionków niezależnie od realizacji KAWKI nadal dotuje z własnych środków wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków ma charakter ciągły, a ich realizacja uzależniona jest jedynie od puli środków dostępnych w budżecie gminy na dany rok. Bliższych informacji w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 32 388 71 60.

Michał Gwóźdź

Przemyśl to czym palisz.

Nie wszystko, co jest palne, nadaje się rów­nie dobrze do ogrzewania gospodarstw domowych. Nie ma również uniwersalnej i taniej metody na ogrzewanie mieszkania. Na niektóre czynniki, takie jak istniejąca instalacja grzewcza, nie mamy wpływu, czasami wszystko zależy od naszej decyzji. Jednak jeśli stoimy przed wyborem czym palić, to wybór jest spory. Bez nega­tyw­nych skut­ków dla naszego zdro­wia i kie­szeni można palić w każ­dym piecu: węglem, drew­nem nie­prze­two­rzo­nym i nie­im­pre­gno­wa­nym o wil­got­no­ści poni­żej 20%, ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi, brykietami ze słomy, suchą biomasą, zbożem.

W wyborze materiału grzewczego wiele zależy od zasobności naszego portfela. Najdroższą, ale również najbardziej komfortową metodą ogrzewania gospodarstwa domowego jest energia elektryczna. Tanim i ekologicznym paliwem jest pellet, czyli czyste wióry i trociny drewniane z tartaku, które są prasowane pod ciśnieniem. Jednak nie należy zapominać o polskim węglu, którego zasoby wystarczą jeszcze na wiele dziesiątków lat.

nie pal śmieciCzy warto?

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób boryka się z problemem związanym z ogrzewaniem domu. Jeszcze większym problemem jest palenie śmieci w piecach domowych. Nie pomaga to zaoszczędzić, co więcej powstają koszty innego rodzaju.

Wśród takich kosztów jest między innymi mandat ze straży miejskiej, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej.

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl