YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Projekty

W okresie od stycznia do września 2006 roku Gmina Radzionków wybudowała na swoim terenie nową drogę o długości około 550 m. Wzdłuż ulicy tej wykonano także chodni, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne. Nowo wybudowana ulica łączy ul. Długą z ul. Schwallenberga i nosi nazwę Unii Europejskiej.

Rada Miasta nadając taką nazwę nowej drodze pragnęła uczcić drugi rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej, a także zrealizować obowiązek promowania projektu współfinansowanego ze środków "europejskich".

Realizacja budowy drogi przyczyniła się do:
- przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej miasta,
- wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców miasta,
- stworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej w mieście.

Budowa ulicy "Unii Europejskiej" finansowana była w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% ze Skarbu Państwu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 15% z budżetu Gminy Radzionków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.458.980, 65 zł.

Zporr_1

W 2011 roku zakończyła się realizacja projektu pn. „Budowa niezbędnej infrastruktury dla utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego (6120-1) ciepłolubnych muraw napiaskowych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie”.

Polegał on na przebudowie wyrobiska wapienia na Księżej Górze w Radzionkowie o powierzchni ok. 2 ha i głębokości do 14 m w celu przygotowania warunków do utworzenia zastępczego siedliska priorytetowego.Aby powyższe siedlisko powstało i charakteryzowało się stabilnością i podwyższoną trwałością, wykonano na tym obszarze szereg działań, m.in.: uprzątnięto teren, odsłonięto cały teren poprzez usunięcie drzew i krzewów ze zboczy wschodnich i południowych, usunięto materię organiczną poza teren wyrobiska, ukształtowano teren tak, aby chronić brzegi wyrobiska przed erozją, a także pokryto teren piachem oraz żwirem w celu zubożenia siedliska. Zainstalowano również stację monitoringu klimatycznego.

Celem bezpośrednim projektu jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności biologicznej regionu i podniesienie świadomości ekologicznej i wzmocnienie postaw proekologicznych wśród jego mieszkańców Do pozostałych celów szczegółowych należą: ochrona gatunkowa roślin i zwierząt rzadkich i zagrożonych wyginięciem, w tym ochrona gatunków z polskiej czerwonej księgi roślin.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości środowiska na terenie gminy Radzionków, ale przyczyniła się również do zwiększenia jej atrakcyjności i konkurencyjności poprzez zwiększenie terenów turystyczno-rekreacyjnych. Poprawa jakości środowiska w regionie jest również efektem realizowanej przez Śląski Ogród Botaniczny działalności edukacyjnej, prowadzenia i upowszechniania wyników badań naukowych. Dostęp do nowych terenów rekreacyjnych i infrastruktury edukacyjnej wpłynął na krzewienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w gminie, co zapobiega szerzeniu się patologii społecznych.

Inwestycja w dłuższej perspektywie poprawi jakość życia społeczności lokalnej i podniesie poziom zadowolenia społecznego.

Szacuje się, że z efektów projektu będą korzystać mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, miasta Bytom i miasta Piekary Śląskie oraz studenci i pracownicy naukowi z terenu całego województwa śląskiego, realizujący prace naukowo-badawcze. Projekt, poprzez upowszechnianie wyników badań i udostępnienie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, pośrednio będzie wykazywał oddziaływanie ponadlokalne.


Wartość projektu: 319 718,15 zł
Dofinansowanie: 243 939,13 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

 

Gmina Radzionków pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1.790.609,39 zł a całkowity koszt projektu wyniósł 2.205.711,98 zł (wkład własny Gminy Radzionków 415.102,59 zł).

Przedmiotem projektu było wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych sieci ścieżek przeznaczonych do aktywnego spędzania wolnego czasu (między innymi jazda na rowerze, biegi rekreacyjne, jazda na rolkach, nordic walking i innych) kompleksu rekreacyjno – sportowego, jakim jest obszar Księżej Góry w Radzionkowie.

Głównym celem projektu była poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, a w konsekwencji poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu poprzez stworzenie ogólnodostępnej sieci ścieżek sportowo – rekreacyjnych na terenie Księżej Góry w Radzionkowie.

W wyniku wykonania omawianej inwestycji zwiększyło się zainteresowanie Radzionkowem w miastach ościennych, co ma pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy istniejących podmiotów gospodarczych, w szczególności istniejącego na terenie Gminy Muzeum Chleba Szkoły i Ciekawostek, jak również lokali gastronomicznych, słynących z dobrej śląskiej kuchni. Projekt przyczynił się również do wzrostu aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz do adaptacji terenu parku Księża Góra na cele imprez rekreacyjno - sportowych.

Dzięki realizacji projektu wzrosła ilość i efektywność zajęć aktywizujących użytkowników ruchowo, organizowanych jest wiele programów sportowych, a tym samym zmniejszyło się ryzyko zachowań patologicznych.

W wyniku realizacji projektu istnieje możliwość organizowania zawodów na nowopowstałej trasie do down hill’a oraz skateparku. Na terenie Księżej Góry powstały miejsca do gry w szachy, tak więc istnieje możliwość organizowania turniejów szachowych. Powstał plac zabaw z parkiem linowym, siłownia na wolnym powietrzu. Budowa ścieżek jest dobrem samym w sobie, gdyż przyciąga mieszkańców powiatu tarnogórskiego, Bytomia i Piekar Śląskich do czynnego spędzania wolnego czasu.

Plan promocji obejmował wywieszenie plakatów na przystankach autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Radzionków. Projekt zakładał także promocje w prasie lokalnej. Ukazały się 4 artykuły w Dzienniku Zachodnim. Powstała także ulotka promująca projekt.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Projekt został zrealizowany w 2010 na terenie 9 gmin leżących w granicach powiatu tarnogórskiego. W ramach projektu zorganizowano cykl imprez kulturalnych, podczas których gminy zaprezentowały swój dorobek kulturalno – edukacyjny poprzez m.in. inscenizacje teatralne miejscowych legend czy degustację kuchni regionalnej charakterystycznej dla danej gminy.
W Radzionkowie odbyła się Śląska Lista Przebojów w ramach której zoraganizowano inscenizację "Legendy o Radzionkowie" w wykonaniu uczniów radzionkowskiego gimnazjum, odbyły się koncerty zespołów (K.G.B., Nastroje, Golden Mix oraz Hanuta), odbyła się degustacja dań kuchni regionalnej oraz wystawa poświęcona dorobkowi artystycznemu mieszkańców Radzionkowa.

Wartość projektu: 507.068,72 zł
Wartość dofinansowania: 428.139,26 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Przedmiotem projektu była promocja potencjału gospodarczego miasta jakim są tereny inwestycyjne należące do Gminy Radzionków. Promowana była 1 oferta inwestycyjna obejmująca 8 obszarów o łącznej powierzchni ok. 57,60ha. W ramach projektu Gmina wzięła udział w Targach Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD, które odbyły się w listopadzie 2010 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. W ramach targów odbyła się wystawa ofert inwestycyjnych miast i regionów, w której Gmina Radzionków wzięła udział jako wystawca. Ponadto projekt obejmował przeprowadzenie kampanii promującej tereny inwestycyjne Gminy w mediach: stacje radiowe, telewizyjne, prasa, kampania internetowa i outdoorowa. Kampanię zainicjowała konferencja naukowo- gospodarcza w Katowicach.

Wartość projektu: 434.361,28 zł
Dofinansowanie: 366.012,78 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Projekt Active Travel Network jest jednym z projektów programu URBACT, który ma już w Polsce swoją drugą edycję – stąd nazwa URBACT II. Projekt ma na celu zmierzenie się z problemami komunikacyjnymi spowodowanymi wykorzystaniem samochodu przez pojedyncze osoby w małych i średnich miastach. Jest to nie tylko odpowiedź na kryzys ekonomiczny, ale także na ciągły wzrost cen ropy naftowej, a także uzależnienie od energii pochodzenia organicznego.


Sieć ATN

ACTIVE TRAVEL NETWORK ma zachęcać mieszkańców małych i średnich miast do aktywnego (pieszego oraz rowerowego) pokonywania krótkich dystansów, co w dalszej perspektywie powinno przynieść rozwiązanie problemów komunikacyjnych oraz środowiskowych.

 

Partnerzy projektu ATN

 • Austria, miasto Weiz - LIDER,
 • Austria, Uniwersytet w Graz,
 • Hiszpania, miasto Lugo,
 • Dania, miasto Skanderborg,
 • Grecja, miasto Serres,
 • Włochy, miasto Riccione,
 • Słowenia, miasto Ljutomer,
 • Polska, miasto Radzionków,
 • Rumunia, miasto Sebes,
 • Włochy, miasto Novara,
 • Niemcy, miasto Norderstedt.

Wydarzenia w ramach ATN

W ramach projektu ATN odbyły się już 5 spotkania w miastach partnerów projektu.
Pierwsze spotkanie odbyło się w mieście Lidera projektu w Weiz. Następne spotkania robocze miały miejsce w Radzionkowie , Novarze, Sevilli oraz Skanderborg.

 

W trakcie spotkań każdy z partnerów przedstawił:

 • własne miasto,
 • problemy które sprawiają utrudnienia w zakresie komunikacji w mieście,
 • jakie działania zostały już pomyślnie przeprowadzone,
 • jakie były i są przeszkody aby odnieść sukces w planowanych działaniach w ramach aktywnego podróżowania.

 

Projekt ma na celu zmniejszenie korków samochodowych spowodowanych głównie przez samochody zajęte tylko przez jedną osobę na terenie małych i średnich miast. Głównym celem jest zmotywowanie mieszkańców do chodzenia pieszo lub korzystania z rowerów. Głównym wyzwaniem jest zmienienie istniejących trendów używania samochodów. Głównym zadaniem dla wszystkich partnerów jest opracowanie strategii i planu strategicznego w ramach projektu URBACT.
Jak zakotwiczyć w mieście niezmotoryzowany ruchu indywidualny z trwałym efektem na co dzień.

Wyniki powinny być wdrażane w różnych organizacjach, firmach i instytucjach edukacyjnych, w usługach turystycznych, w planowaniu Miasta  i w codziennym życiu.
Projekt obejmuje 11 partnerów z 9 krajów. Wśród nich jest 10 miast oraz jeden partner akademicki - Uniwersytet w Graz.

W ramach projektu została powołana w mieście Radzionków Lokalna Grupa Wsparcia, której głównym zadaniem jest opracowanie Lokalnego Planu Działania (Local Action Plan). Plan ten ma definiować bariery i przeszkody aktywnego podróżowania na terenie Radzionkowa oraz przedstawiać sposób ich rozwiązania. W celu stworzenia tego planu przeprowadzono ankietę, z wynikami której można zapoznać się tutaj.

Przedmiotem Projektu było stworzenie systemu informacji turystycznej poprzez wykonanie platformy informatycznej (infokioski, strona internetowa, pozycjonowanie w google, filmy i panoramy internetowe, Bluetooth marketing oraz aplikacje na telefon i GPS), oznakowanie obszarów atrakcji turystycznych oraz stworzenie samoobsługowych punktów informacji turystycznej wykorzystujących technologię analogową (tj. stojaki wyposażone w materiały informacyjne i promocyjne oraz wkłady do gablot przystankowych).

www.turystyka.radzionkow.pl


Wartość projektu: 477.878,00 zł
Dofinansowanie:403.646,30  zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl