YBFB Instagram - logoBIP

       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Projekty

 

„TRUDNE NIE ZNACZY NUDNE - Poprawa jakości kształcenia w Gminie Radzionków”

Projekt został zrealizowany przez Gminę Radzionków w roku szkolnym 2018/2019,
przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), w ramach Osi Priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego; Poddziałanie: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Koszt całkowity projektu: 401 452,89 zł,
Dofinansowanie z UE (95%): 361 307,60 zł.

Zakres rzeczowy projektu skierowany był do uczniów i nauczycieli z dwóch radzionkowskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Lompy oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie.

Uczniowie wzięli udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych dotyczących tematyki matematyczno – przyrodniczej. Dla osiągnięcia efektywności edukacyjnej sale, w których prowadzone były zajęcia doposażono w nowe meble, nowoczesne pomoce dydaktyczne
w tym technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK).

Dodatkowo, nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Radzionkowie wzięli udział w warsztatach (i studium podyplomowym) z zakresu doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych.

 

Dodatkowe zajęcia prowadzone były z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, zajęć przyrodniczych, informatycznych. Projekt obejmował również zajęcia specjalistyczne, które wpływają na kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy: kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz tworzą i podtrzymują właściwe postawy kreatywność, pracę zespołową, innowacyjność - niezwykle istotne na dalszym etapie edukacji i kariery zawodowej. Ponadto, w projekcie uwzględnione zostało doradztwo edukacyjno - zawodowe, wyposażenie placówek w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przeszkolenie nauczycieli do prowadzenia wysokiej jakości zajęć. Dodatkowo, placówki rozwijać będą warunki kształcenia pozwalające na zdobycie wiedzy poprzez realizację nauczania eksperymentalnego. W projekcie przewidziano również organizację zajęć poza lekcjami i poza szkołą, w formie wycieczek, tj. uczestnicy projektu zwiedzili między innymi Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Muzeum Farmacji w Krakowie, Centrum wiedzy o wodzie Hydropolis we Wrocławiu, Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie, Elektrowni Wodnej Żar w Międzybrodzie Bialskie.  

 

„Rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja – w zakresie przebudowy budynków mieszkalnych wraz z udrożnieniem infrastruktury komunikacyjno-społecznej”

Beneficjent: Gmina Radzionków.

Projekt został realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.

Wartość całkowita projektu: 17.858.144,15 zł.

Dofinansowanie: 15.571.183,35 zł.

Okres realizacji: od 28 lipca 2017 roku do 29 lipca 2022 roku.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla robotniczego w Radzionkowie przy ul. Kużaja. Projekt miał na celu zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej rewitalizowany teren. Obejmował rewitalizację 8 zdegradowanych budynków mieszkalnych (przy ul. Kużaja 58-70 i Sikorskiego 4) oraz rewitalizację przestrzeni publicznej przylegającej do osiedla, tj. w rejonie ulic:
J. Kużaja, Skotnickiej, Gen. Władysława Sikorskiego i Ks. Edwarda Pawlaka.

W ramach projektu przeprowadzono m.in. generalny remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych, naprawę elewacji, remont dachów, rewitalizację przestrzeni, budowę infrastruktury komunikacyjno - społeczną (siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miejsca do gry w szachy i inne). Działania pozwoliły na dostosowanie obszaru do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres robót budowlanych w budynkach mieszkalnych objętych projektem obejmował:
• naprawę elewacji z cegły licówki z naprawą pęknięć,
• hydroizolację i termoizolację części przyziemia,
• wymianę stolarki okiennej,
• wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej, drzwi do piwnicy i pomieszczeń strychowych, drzwi piwnicznych,
• wymianę instalacji wewnętrznych w częściach wspólnych,
• wymianę instalacji wodociągowej (piony), z możliwością odcięcia dopływu wody z klatki schodowej,
• wymianę pionów kanalizacji na klatkach schodowych,
• wymianę instalacji elektrycznej na klatkach schodowych
• wykonanie generalnego remontu klatek schodowcy,
• remont dachu z pracami towarzyszącymi,
• odtworzenie detali architektonicznych,
• wymianę posadzek w części piwnicznej wraz z pracami towarzyszącymi.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego do osiedla projektowano 4 strefy:
•    STREFA A – strefa zlokalizowana jest w części północnej. Styl przebiegu ścieżek spacerowych dostosowano do istniejących ścieżek w tej strefie z uwzględnieniem elementów projektowanych. Trakty piesze uzupełniono o ławki oraz plac wielofunkcyjny z wykończeniem z płyt ażurowych, niską zielenią, trawą. Występują tutaj urządzenia siłowe dla osób starszych: stoły do gry w szachy i chińczyka, boisko do gry w petanque oraz urządzenia dla dzieci takie jak ścieżka zdrowia, plac zabaw dla najmłodszych oraz dla dzieci starszych. Całą strefę A od ulicy oddziela ścieżka rowerowa i nasadzona zieleń.
•    STREFA B – strefa zlokalizowana jest w części centralnej. Oddzielona od strefy A i C ciągami pieszymi, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony zachodniej ścieżką pieszą i rowerową. W strefie występuje bieżnia lekkoatletyczna, siłownia terenowa, stoły do gry w ping - ponga, toaleta publiczna typu półautomatycznego.
W strefie tej występują zróżnicowane nawierzchnie współgrające jednak ze strefą A poprzez wykonanie ścieżek i traktów z ławkami o tej samej nawierzchni.
•    STREFA C – strefa zlokalizowana jest w części południowej i ma charakter społeczny. Oddzielona od strefy B ciągiem pieszym, od strony wschodniej ukształtowaniem terenu w formie trybun ziemnych, od strony wschodniej ścieżką pieszą i rowerową, od strony zachodniej i od ulicy gen. W. Sikorskiego pasem zieleni. W strefie są ścieżki piesze oraz teren „Psi park”.
•    STREFA D – strefa zlokalizowana od strony ulicy J. Kużaja na terenie sąsiadującym z blokami mieszkalnymi. Strefa wyposażona w urządzenia zabawowe dla dzieci i ławki.
Park został oświetlony, a trakty pieszo – rowerowe zabezpieczone przez zalaniem   i odwodnienie proj. ścieżek.

Projekt przyczynił się do poprawy estetyki i funkcjonowania przestrzeni publicznych, poprawy bezpieczeństwa na niszczejącym terenie, a także do przeciwdziałania nierównościom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
Zrewitalizowano ponad 6 ha obszar, w tym 8 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Projekt był prowadzony dla ponad 4 tysięcy mieszkańców zamieszkujących obszary objęte zintegrowanymi strategiami rozwoju obszarów miejskich. Zarówno teren jak i wielorodzinne budynki mieszkalne dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt pn. Przebudowa obiektu popegeerowskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia dla likwidacji istotnych problemów społecznych mieszkańców Gminy Radzionków - etap I otrzymał dofinansowanie z EFRR w ramach RPO WSL 2014 - 2020, Oś Priorytetowa:
X. Rewitalizacja oraz Infrastruktura połeczna i zdrowotna dla Działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla Poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje kompleksową rewitalizację zdegradowanego obszaru „byłego PGR” przy ul. Ks. J. Knosały w Radzionkowie, w celu nadania mu nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych. Prace obejmują zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie placu miejskiego - estrady wraz ze strefami zieleni dekoracyjnej, montaż małej architektury (ławki, kosze, rzeźby - postacie nawiązujące do tradycji Radzionkowa, stojaków na rowery, karmnika dla ptaków na trawie, sceny, masztów flagowych), utworzenie szlaków pieszo-rowerowych, miejsc utwardzonych oraz montaż oświetlenia parkowego i monitoringu. Projekt zakłada też działania promocyjne.
Cały obszar dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wdrożenie działań projektowych umożliwi poprawę jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej Radzionkowa w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym. Efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja obszaru o pow. 1,6 ha.
Działania infrastrukturalne uzupełniane będą o aktywizację społeczno-zawodową, która realizowana będzie w ramach projektów planowanych do współfinansowania ze środków EFS.

Rzeczowa realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku, a zakończy się w 2020 roku.

Cele projektu:
Cel główny: zwiększenie aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców obszaru zdegradowanego - "były PGR" w Radzionkowie poprzez stworzenie centro twórczej przestrzeni publicznej.

Cele szczegółowe:

  • podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru "były PGR" o szczególnych potrzebach(osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci, długotrwale bezrobotni) i gospodarstw domowych o niskich dochodach,
  • zmniejszenie występowania patologii społecznych poprzez zapewnienie odpowiedniej, bezpłatnej infrastruktury do spędzania czasu wolnego, realizacji usług aktywizacji społ., a tym samym zmotywowanie do podjęcia działań w kierunku poprawy warunków życia
  • nadanie obszarowi zdegradowanemu "były PGR" nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych (stworzenie nowej przestrzeni pbl. "nowy rynek miejski", który stanie się wizytówka miasta),
  • poprawa estetyki otoczenia centrum Radzionkowa,
  • wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Radzionkowa (w tym zwiększenie potencjału turystycznego obszaru),
  • poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru objętego rewitalizacją (monitoring, oświetlenie),


umowę o dofinansowanie zawarto 11 maja 2018 roku,
wartość całkowita projektu: 7.368.421,05 zł
dofinansowanie:  85% tj. 6.257.632,89 zł oraz 5% z budżetu państwa, tj. 736.192,11 zł
wkład własny: 5% tj. 368.096,05 zł

Projekt ma dążyć do rozwoju terenów zielonych w Radzionkowie. Zadania projektowe przewidują wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni w mieście o powierzchni 5,96ha.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nasadzonych zostanie ok. 421 drzew oraz ok. 6873 szt. małych i dużych krzewów. Ponadto planuje się regenerację/założenie ok. 4805m2 trawników, a także wykonanie ok. 4000 m2 ścieżek. Uzupełnieniem działań będą elementy małej architektury (w tym m.in. urządzenia ścieżki zdrowia, elementy plastyczne nawiązujące do historii Radzionkowa) oraz inne elementy jak: ławki, kosze na śmieci czy lampy parkowe. Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2019 roku.

Tereny objęte projektem podzielono na 3 grupy:
1) zieleńce przy ul. Nałkowskiej i przy ul. Danieleckiej;
2) tereny ulic w mieście jak ul. Danielecka, ul. Gajdasa, ul. Gierymskiego, ul. Gwarków, ul. Kużaja, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Szymały, ul. Śródmiejska, ul. Św. Wojciecha i fragment ul. Knasały do ul. Norwida;
3) do terenów związanych ze skwerami i placami zakwalifikowano fragment ul. Gajdasa, ul. Szylera, ul. Kużaja, ul. Szwallenberga, ul. Św. Wojciecha, zieleń wokół parkingu przy Placu Letochów i skwer na Placu Letochów.

Koszt całkowity:  1.515.318,20 zł
Dofinansowanie: 1.286.957,12 zł
Wkład własny: 228.361,08 zł

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działania: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Projekt ma na celu budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu PKP Rojca, u zbiegu ul. Kużaja, Gwarków i Schwallenberga oraz budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Długą i Knosały jako połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż ul. Knosały, ul. Męczenników Oświęcimia i ul. Szymały w kierunku centrum przesiadkowego. Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków, w następujących miejscach: Pl. Letochów, skrzyżowania Norwida - Knosały oraz Szymały - Unii Europejskiej.
Termin zakończenia realizacji projektu to 22 grudnia 2021 roku.

Koszt całkowity:  7.648.337,44 zł
Dofinansowanie:  6 628 545,42 zł
Wkład własny: 5 634 263,60 zł

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Przebudowa ul. Miła, Barbórki, Wiktorii w Radzionkowie otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII. Transport, Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

Przedmiotem projektu była przebudowa ulic na następujących drogach publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych:
- ul. Wiktorii,
- ul. Barbórki,
- ul. Miła.
Stanowią one jednolity ciąg drogowy, gdyż jest to układ dróg jednolitej kategorii, spełniający łącznie następujące kryteria:
- posiada ściśle określony początek i koniec (początek skrzyżowanie ul. Wiktorii i K. Adamieckiego, koniec skrzyżowanie ul. Miłej i Wspólnej),
- spełnia warunek spójności wewnętrznej, to jest obejmuje wszystkie elementy infrastruktury drogowej znajdujące się pomiędzy określonym początkiem i końcem ciągu drogowego,
- charakteryzuje się jednakową dopuszczalną nośnością na całej swojej długości 112 kN/oś,
- jest objęty jednym projektem budowlanym.
Ulice mają znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu uzupełniającego układu komunikacyjnego oraz zapewniają spójność i prawidłowe powiązania zewnętrzne i wewnętrzne z układem podstawowym i uzupełniającym Gminy.  Wszystkie ulice zlokalizowane są we wsch. części miasta Radzionków na tzw. „Górce”.

Inwestycja wykonana, zakończona w 2014 roku.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Loga UE

Gmina Radzionków od sierpnia 2011 roku prowadzi projekt pn. „Nasze dzieci dzisiaj – jutro”. Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic klas od I do III szkół podstawowych, które sa na terenie Gminy Radzionków, tj.  Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Adama Mickiewicza, Szkoła Podstawowa Nr 2, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych (ale w projekcie weźmie udział tylko szkoła podstawowa).
Do projektu przystąpiły 3 wyżej wymienione szkoły podstawowe, zgłaszając 291 uczniów.

Szkoły podstawowe, które zostały objęte zakresem rzeczowym projektu spełniają Standard I, II i III opisany w dokumencie „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (zwanym dalej „Zasady …”).

W trakcie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i uczennic niezwykle ważne jest również przekazywanie im niestereotypowej wiedzy i szerokiego, niezależnego od płci, spektrum możliwości wyborów życiowych, a także uczenia szacunku do odmienności i różnic. Wczesna edukacja w tym zakresie pozwoli na wyeliminowanie w przyszłości stereotypowego myślenia o podejściu do wyboru drogi życiowej. W ramach zajęć dzieci będą poznawały postawy wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami, a także jak unikać przemocy.

Zajęcia będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W celu pełnego i prawidłowego poprowadzenia każdego zajęcia zakupiony zostanie szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych oraz sprzęt edukacyjny. Wyposażenie będzie zgodne z potrzebami uczniów i uczennic klas I-III. Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą służyć również kształtowaniu w uczniach i uczennicach poczucia równości i zostaną wykorzystane w nauczaniu niestereotypowego postrzegania ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Poprzez realizację tego działania osiągnięty zostanie Standard IV „Zasad …”.

Projekt będzie realizowany od sierpnia 2011r. do marca 2013r., gdyż w sierpniu 2011r. (przed rozpoczęciem roku szkolnego) zostaną przeprowadzone postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług edukacyjnych oraz materiałów edukacyjno-dydaktycznych oraz sprzętu. Natomiast na marzec 2013r. zaplanowano finansowe zakończenie projektu. Rzeczowa jego realizacja skierowana do uczniów i uczennic klas I-III rozpocznie się we wrześniu 2011r. a zakończy się w lutym 2013r.

Projektem objęci będą wszyscy uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w Gminie Radzionków, a zatem 291 uczniów (161CH. i 130Dz.). W poszczególnych zajęciach specjalistycznych wezmą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania wezmą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Zachodzi konieczność objęcia tych dzieci dodatkowymi zajęciami przy wsparciu pomocy dydaktycznych i profesjonalnym sprzęcie edukacyjnym, ponieważ brak możliwości sfinansowania takich zajęć z innych źródeł uniemożliwiają kompleksowy rozwój dzieci w pierwszych latach nauki, ukierunkowany na indywidualizację nauczania i wychowania. Takie informacje potwierdza wywiad wśród rodziców, którzy przyznają, że dochody zostają przeznaczone na bieżące potrzeby rodziny.

Wartość projektu: 185.883,00 zł z tego 15%  to dotacja celowa z budżetu krajowego a 85 % to płatność ze środków europejskich

 

Informacje o PO KL znajdują się pod adresem

www.efs.slaskie.pl


Projekt jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałania 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
PO KL 2007 – 2013

PO KL

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl