Rada Miasta RadzionkówPorządek obrad XI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 czerwca 2015 roku o godzinie 14:00.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie Protokołu nr X/2015 z X sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 maja 2015 roku.
 6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
 7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2014 rok:
  1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2014 rok;
  2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2014 rok;
  3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2014 rok;
  6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
  7) Wystąpienia klubowe, dyskusja;
  8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2014 r.
  9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2015 r.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/435/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu miasta Radzionków oraz materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na realizację remontów cząstkowych w ciągu dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Radzionków.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 1 położonego przy ul. Księżogórskiej, dla obszaru nr 2 położonego przy ul. Orzechowskiej i ul. Holewiny oraz dla obszaru nr 3 położonego przy ul. 27 Stycznia w Radzionkowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta    Radzionków do wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o informacje o kandydatach na ławników kadencji 2016-2019.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2015 roku.
 19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl