YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 30 marca 2017 roku o godzinie 14:00:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI/2017 z XXXI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 02 marca 2017 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne oraz lokale o innym przeznaczeniu wraz ze sprzedażą udziału we współwłasności gruntu stanowiącego własność Gminy Radzionków oraz zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2017 roku.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/243/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów i przyznania każdemu kryterium punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.

21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

22. Sprawy bieżące.

23. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl