YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek,16 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 maja 2016 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.

7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2015 rok:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2015 rok;
2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2015 rok;
3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku;
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2015 rok;
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
7) Wystąpienia klubowe, dyskusja;
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2015 r.;
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.;

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2016-2025;

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2016 r.;

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania;

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony;

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego;

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Radzionków;

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzionków;

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Radzionków;

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XX/160/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 31 marca 2016r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2016 roku;

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2016 roku;

20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

21. Sprawy bieżące.

22. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl