Sesja RMRPorządek obrad XXX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr XXIX/2021 z XXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 27 maja 2021 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2020 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2020 rok:

1) wystąpienia radnych;
2) wystąpienia mieszkańców.
8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania.
9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2020 rok:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za rok 2020;
2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2020 rok;
3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od
1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku;
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego;
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2020 rok;
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
7) Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2020 r. (druk R-305);
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2021-2031.
11. Rozpatrzenie projeku uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na doposażenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy  dzierżawy na czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy  dzierżawy na czas nieoznaczony.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków, w roku szkolnym 2021/2022.  
19. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2021 roku.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Radzionków.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania w skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnego Miasta Radzionków.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków z wyłączeniem terenów w rejonie ulic Staszica i Świętego Wojciecha.
23. Interpelacje i zapytania radnych.
24. Sprawy bieżące.
25. Zamknięcie sesji.


                                                                                         Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ mgr inż. Stefan Hajda
Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl