Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie zaprasza mieszkańców Radzionkowa do wzięcia udziału w dwóch projektach współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków  Europejskiego  Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne: „Program Aktywności Lokalnej - Rozwijamy Potencjały”- Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs realizowany w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r.

Projekt ma na celu utworzenie Programu Aktywności Lokalnej i objęcie wsparciem o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym uczestników projektu. Planowane działania skupią się na integracji społeczności lokalnych za pomocą inicjatyw społecznych. Działania skoncentrujemy na odkryciu potencjału i wytyczeniu alternatywnych ścieżek kariery. Będziemy realizować treningi, warsztaty, kursy zawodowe.

Projekt „Interdyscyplinarny program usług społecznych -asystentury środowiskowej w rodzinie”, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI  realizowany w okresie 01.01.2021 r. –31.12.2022 r. Projekt skierowany do osób oraz całych rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością i starszych oraz rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój środowiskowych form opieki nad dziećmi, młodzieżą, rodziną, niepełnosprawnymi, wsparcie w pełnieniu ról społecznych, pobudzanie aktywności społecznej poprzez asystenturę rodziny i osób niepełnosprawnych z obszaru objętego Programem Rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków. Planowane efekty to wprowadzenie zmiany stosunku osób w rodzinie do własnej sprawczości, zwiększenie ich poczucia wpływu na własne życie, podniesienie samooceny. Indywidualna pomoc ma służyć rozwojowi kompetencji poszczególnych członków rodziny.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl