Sesja Rady Miasta Radzionków - zdalniePORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI RADY MIASTA RADZIONKÓW W DNIU 25 MARCA 2021 ROKU (czwartek – godzina 12.00; sesja w trybie zdalnym)

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad (radni: Pan Andrzej Hajda i Pan Klaudiusz Jania).
4. Przyjęcie porządku obrad.


5. Przyjęcie Protokołu Nr XXVI/2021 z XXVI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 lutego 2021 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działalności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2021.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15.Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2021 roku.
16.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Radzionków”.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarządzanie drogi powiatowej w celu realizacji inwestycji.
18.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.
19. Interpelacje i zapytania radnych.
20.Sprawy bieżące.
21.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl