YBFB Instagram - logoBIP

      dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Rodzina 500+Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiŚląska Karta Usług Publicznych - logoLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Porządek obrad L Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 21 czerwca 2018 roku tj. czwartek o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr XLIX/2018 z XLIX/2018 sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 30 maja 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2017 rok:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r.;
2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2017 rok;
3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od
1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego;
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2017 rok;
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
7) Wystąpienia klubowe, dyskusja;
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2017 r.
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2018 roku.
16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie sesji.

 

            Wiceprzewodniczący Rady
            /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl