Porządek obrad XLVII Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 22 marca 2018 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu Nr   XLVI/2018  z   XLVI  sesji  Rady  Miasta  Radzionków w dniu 22 lutego 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej rocznego sprawozdania z działalności.
8. Przedstawienie przez Komendanta Powiatowego Policji sprawozdania z działaności wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028. 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Radzionków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radzionków w 2018 roku. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Radzionków oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
16. Sprawy bieżące.
17. Zamknięcie sesji.


         Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl