Gmina Radzionków otrzymała dofinansowania na dwa projekty dotyczące poprawy jakości środowiska miejskiego oraz niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego wraz z budową dróg rowerowych.

Pierwszy projekt pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego na terenie Gminy Radzionków" ma dążyć do rozwoju terenów zielonych w Radzionkowie. Zadania projektowe przewidują wykonanie zagospodarowania wybranych terenów zieleni w mieście o powierzchni 5,96ha.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia nasadzonych zostanie ok. 421 drzew oraz ok. 6873 szt. małych i dużych krzewów. Ponadto planuje się regenerację/założenie ok. 4805m2 trawników, a także wykonanie ok. 4000 m2 ścieżek. Uzupełnieniem działań będą elementy małej architektury (w tym m.in. urządzenia ścieżki zdrowia, elementy plastyczne nawiązujące do historii Radzionkowa) oraz inne elementy jak: ławki, kosze na śmieci czy lampy parkowe. Termin zakończenia realizacji projektu to 30 czerwca 2019 roku.

Tereny objęte projektem podzielono na 3 grupy:
1) zieleńce przy ul. Nałkowskiej i przy ul. Danieleckiej;
2) tereny ulic w mieście jak ul. Danielecka, ul. Gajdasa, ul. Gierymskiego, ul. Gwarków, ul. Kużaja, ul. Męczenników Oświęcimia, ul. Szymały, ul. Śródmiejska, ul. Św. Wojciecha i fragment ul. Knasały do ul. Norwida;
3) do terenów związanych ze skwerami i placami zakwalifikowano fragment ul. Gajdasa, ul. Szylera, ul. Kużaja, ul. Szwallenberga, ul. Św. Wojciecha, zieleń wokół parkingu przy Placu Letochów i skwer na Placu Letochów.

Koszt całkowity:  1.515.318,20 zł
Dofinansowanie: 1286.957,12 zł
Wkład własny: 228.361,08 zł

 

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Działania: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego


Drugi projekt pn. „Realizacja przyjaznej środowisku i niskoemisyjnej organizacji transportu publicznego w Subregionie Centralnym poprzez ograniczenie i uspokojenie ruchu samochodowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Radzionków” ma na celu budowę centrum przesiadkowego zlokalizowanego przy dworcu PKP Rojca, u zbiegu ul. Kużaja, Gwarków i Schwallenberga oraz budowę drogi rowerowej na odcinku pomiędzy ul. Długą i Knosały jako połączenie funkcjonalne pomiędzy istniejącymi ścieżkami biegnącymi wzdłuż ul. Knosały, ul. Męczenników Oświęcimia i ul. Szymały w kierunku centrum przesiadkowego. Projekt obejmuje również budowę sygnalizacji świetlnych dla potrzeb systemu ITS (System Zarządzania i Monitoringu Ruchu) na głównych arteriach komunikacyjnych miasta Radzionków, w następujących miejscach: Pl. Letochów, skrzyżowania Norwida - Knosały oraz Szymały - Unii Europejskiej.
Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2020 roku.

Koszt całkowity:  7.648.337,44 zł
Dofinansowanie:  6.501.086,82 zł
Wkład własny: 1.147.250,62 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl