YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

wakacje

temida_1Gminę Radzionków czeka prawdopodobnie rozprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Rzecz tyczy się rzekomych uchybień, które zdaniem Urzędu Marszałkowskiego nastąpiły przy realizacji unijnych projektów. Przypomnijmy, że w latach 2012-2013 Gmina prowadziła realizację projektu pn. "Budowa ul. Księżogórskiej w Radzionkowie - etap I". Projekt ten był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013.

Koszt całkowity projektu to: 2.908.997,13 zł, w tym dofinansowanie unijne w wysokości 70,52%, tj. 2.054.102,78 zł.

Po rzeczowym wykonaniu zadania - projekt został poddany kontroli przez pracowników Instytucji Zarządzającej (Urząd Marszałkowski), w wyniku której stwierdzono dwa uchybienia, a co za tym idzie - zawnioskowano o zwrot części otrzymanego dofinansowania.


Uchybienie pierwsze dotyczy braku w dokumentacji z postępowania wydruku z portalu Biuletynu Zamówień Publicznych o dokonaniu zmiany ogłoszenia, a uchybienie drugie dotyczy zaniechania naliczenia kar umownych przez zamawiającego z uwagi na nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Łącznie naliczono karę w wysokości 103.010,55 zł, z tego 8.331,60 zł potrącono już z wniosku o płatność końcową - bez zgody Urzędu Miasta Radzionków. Dla pozostałej kwoty, tj. 94.678,95 zł Zarząd Województwa Śląskiego wydał decyzję administracyjną, wobec której Gmina wniosła odwołanie o ponowne rozpatrzenie, które jednak nie zostało uwzględnione.

Decyzja będzie zaskarżana przez Gminę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, bowiem stanowisko Zespołu Kontrolującego nie wskazuje w sposób ewidentny rażących działań beneficjenta, które mogłyby doprowadzić do uszczuplenia środków unijnych. Owszem wskazano uchybienia, ale nie miały one żadnego (i nie udowodniono ich) wpływu na rzeczową realizację projektu. Nadal cytujemy za Zespołem Kontrolującym, że „(…) zakres rzeczowy został zrealizowany zgodnie z umową i wnioskiem o dofinansowanie. Zespół kontrolujący potwierdził, iż wskaźniki produktu, jak i rezultatu zostały osiągnięte zgodnie z danymi wskazanymi we wniosku o płatność końcową”.

 

Powyższy zapis o realizacji rzeczowej i osiągnięciu wskaźników projektu, występuję również w dokumentacji z przeprowadzonej kontroli innej realizacji tj. projektu pn. "Czysta Rzeka Szarlejka” – rekultywacja terenów doliny rzeki Szarlejki na cele przyrodnicze. Etap I” Przypomnijmy, że projekt również był dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013.

Koszt całkowity projektu to: 2.852.279,14 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 2.424.437,27 zł.

Po rzeczowym wykonaniu zadania - projekt został poddany kontroli przez pracowników Instytucji Zarządzającej, w wyniku której również stwierdzono uchybienia, a co za tym idzie - zawnioskowano o zwrot części otrzymanego dofinansowania.

Uchybienia wskazane przez Urząd Marszałkowski dotyczą: niewydłużenia terminu składania ofert, w związku z wprowadzeniem zmian do SIWZ w zakresie doprecyzowania kwalifikacji kierownika budowy; zmiany treści zawartej umowy w stosunku do projektu; w postępowaniach na sprawowanie funkcji koordynatora oraz nadzoru inwestorskiego oraz rzekomo nienależytego wypełnienia obowiązków informacyjno - promocyjnych mając na uwadze Wytyczne IZ mówiące o zastosowaniu właściwej formy promocji, tj. logotypy powinny być stosowane z zachowaniem zasady proporcjonalności oraz z uwzględnieniem charakteru przedsięwzięcia.

Łącznie naliczono korektę finansową w wysokości 595.937,14 zł, z tego 47.087,96 zł potrącono już z wniosku o płatność końcową - bez naszej zgody. Dla pozostałej kwoty, tj. 548.849,18 zł Zarząd Województwa Śląskiego wydał decyzję Administracyjną. Podobnie jak w przypadku projektu dot. ul. Księżogórskiej, Gmina wniesie odwołanie do Zarządu Województwa o ponowne rozpatrzenie wniosku, a w konsekwencji umorzenie przedmiotowego postępowania administracyjnego.

 
Warto przypomnieć, że literatura jak i liczne stanowiska organów wyższego rzędu wskazują, że przy ustaleniu wysokości korekt finansowych za naruszenia prawa wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub przepisów pzp należy brać pod uwagę, z jednej strony, rodzaj lub stopień naruszenia, a z drugiej – skutki finansowe naruszenia dla wydatków ze środków funduszy UE. Rozporządzenie Rady definiuje pojęcie nieprawidłowości jako jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym UE w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Wynika z tego, że naruszenia które nie wywołują lub nie mogłyby wywołać żadnych skutków finansowych, a za takie można uznać te o charakterze formalnym, nie skutkują nałożeniem korekty finansowej na beneficjenta.

Przedstawione wyżej stanowiska są w pełni adekwatne do sytuacji jaka ma miejsce w naszym przypadku. Ważne jest również to, że wskazane przez Zespół Kontrolny uchybienia nie spowodowały szkody w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku. Mając na uwadze powyższe względy, Gmina Radzionków zdecydowała się wystąpić na drogę sądową wobec instytucji stawiającej zarzuty czyli Urzędu Marszałkowskiego.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl