Dotacja jest udzielana łącznie do:

  • demontażu odpadów zawierających azbest;
  • transportu odpadów zawierających azbest;
  • unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wysokość dotacji

Wysokość udzielanej z budżetu gminy w przypadku usuwania odpadów zawierających azbest to 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

Warto pamiętać, że dotacja:

  • obejmuje koszty robót udokumentowane imiennymi fakturami/rachunkami wystawionymi przez specjalistyczne firmy wykonujące ww. zadania na zlecenie wnioskodawcy oraz koszty unieszkodliwienia odpadów na odpowiedniej instalacji (dokumentem niezbędnym do rozliczenia dotacji jest karta przekazania odpadu)
  • dotyczy prac, których zamiar wykonania został zgłoszony właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
  • pozytywne rozpatrzenie kompletnego wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą; umowa określa szczegółowy sposób i warunki realizacji zadania i sposobu jego rozliczenia
  • imienne dowody wykonania zadania (np. rachunki lub faktury VAT) nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy dotacji.

Więcej informacji można znaleźć w opisie procedury udzielania przedmiotowych dotacji.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl