Stawka za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu naszego miasta wynosi obecnie 33,50 zł od osoby. Jednak jest to stawka w przypadku prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.5) oraz z uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (XXIII/244/2020).

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Natomiast w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma odbierająca odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie Burmistrza oraz właściciela nieruchomości. W wyniku takiego powiadomienia Burmistrz jest z kolei zobowiązany wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która w takim przypadku wynosi na chwilę obecną 67 zł od osoby.

Aby uniknąć tak wysokich opłat segregujmy odpady, a w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu 32/388-71-62. Dodatkowe materiały na temat segregacji można znaleźć w zakładce Ekologia – ustawa śmieciowa - na stronie www.radzionkow.pl.

Właściwa segregacja odpadów komunalnych jest niezwykle ważna, gdyż Gmina jest zobowiązana osiągnąć odpowiednie corocznie poziomy recyklingu. W przypadku ich nieosiągnięcia zgodnie z ustawą Gmina poniesie konsekwencje finansowe…., co będzie miało wpływ na koszty systemu gospodarowania odpadami.       

                                                                                                                                                                             Ewa Łabno

Przykłady niewłaściwej segregacji: