YBFB Instagram - logoBIP

 neirychomości       dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Organizacje pozarządowe

ul. Schwallenberga 1a
41-922 Radzionków
Rok założenia: 2014

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.hajime.habraszkadojo.pl
www.facebook.com/HabraszkaDojo

 

Skład zarządu:

Michał Tarasiewicz – prezes zarządu
Krzysztof Habraszka – wiceprezes zarządu
Dobrosława Habraszka – wiceprezes zarządu
Katarzyna Habraszka - Jurczenko - skarbnik
Monika Padora - sekretarz

 

Cele statutowe:

 1. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności oraz prawidłowego rozwoju psychofizycznego i zdrowia swoich członków.
 2. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
 3. Propagowanie i rozwój dyscypliny sportu Karate wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu.
 4. Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

ul. Knosały 16
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.dziesiatka.radzionkow.pl

 

Skład zarządu:

Aneta Wrodarczyk - prezes
Zofia Szponar - zastępca prezesa
Tomasz Wrodarczyk - sekretarz

 

Cele statutowe:

 1. Wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
 2. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 3. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terttorialnego i poza nim.
 5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 6. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 7. Organizowanie dzieciom w wieku od 4 do 12 lat różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
 9. Upowszechnianie uprawiania mini dyscyplin sportowych.
 10. Organizowanie obozów sportowych dla dzieci.

ul. Sosnowa 5
43-190 Mikołów

www.tpsob.sibg.org.pl

 

Skład zarządu:

Eugeniusz Wycisło - przewodniczący
Wiesław Włoch - I wiceprzewodniczący
Aleksandra Radołowicz Nieradzik - członek zarządu
Andrzej Kamiński - członek zarządu
Patryk Bubła - skarbnik
Anna Ilczek - sekretarz

 

Cele statutowe:

Podejmowanie wszechstronnych działań na rzecz utworzenia, utrzymania i rozwoju regionalnego Śląskiego OGrodu Botanicznego; promowanie dziedzictwa przyrodniczego Śląska; uświadamianie społeczeństwu roli edukacyjnej i popularyzacyjnej ogrodów botanicznych oraz znaczenie roślinności w ograniczeniu zanieczyszczeń komunalnych i przemysowych przez:

 1. Działanie na rzecz utworzenia, utrzymania i rozmowu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
 2. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych w celu utworzenia Ogrodu i wspierania działalności członków Towarzystwa.
 3. Prowadzenie współpracy naukowej i edukacyjnej na obszarze Śląska, kraju i poza jego granicami.
 4. Popularyzację wiedzy botanicznej i ogrodniczej przez organizację szkoleń, odczytów, konferencji, itp.
 5. Popularyzację wiedzy o działalności i osiągnieciach członków Towarzystwa.
 6. Pełnienie funkcji doradczo-opiniodawczej wobec działań członków Towarzystwa.
 7. Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze oraz wspieranie wspólnych inicjatyw.

ul. Męczenników Oświęcimia 23
41 -922 Radzionków
tel.: (32) 387-00-77

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.radar.radzionkow.pl

Rok założenia: 2008

 

Skład zarządu:

Ryszard Walc -  prezes
Jerzy Kasjaniuk - sekretarz
Zbigniew Białas - skarbnik
Barbara Ćwioro - zastępca prezesa
Antoni Lachowicz - członek
Józef Bruckner - członek

 

Cele statutowe:

 1. Zachowanie od zapomnienia historii i tradycji jednostek Wojsk Radiotechnicznych w Radzionkowie oraz garnizonów, gdzie pododdziały tej jednostki i ich prawni spadkobiercy stacjonowały i stacjonują.
 2. Obrona czci, honoru i godności żołnierzy polskich.
 3. W miarę możliwości wspieranie pomocą członków stowarzyszenia., ich rodzin a zwłaszcza dzieci w procesie ich edukacji oraz żołnierzy znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
 4. Podejmowanie działalności przy współpracy z resortem obrony narodowej i władzami samorządowymi, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.
 5. Popieranie kształtowania sprawności i wytrzymałości fizycznej z wykorzystaniem elementów turystyki, rekreacji i sportu.
 6. Pozyskiwanie środków finansowych i materialnych do realizacji zadań statutowych.
 7. Obrona praw społecznych i socjalnych środowiska żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych.
 8. Prowadzenie środowiskowych klubów (świetlic) na potrzeby żołnierzy rezerwy i weteranów wojskowych, w przypadku posiadania odpowiedniej bazy materialnej i organizacyjnej.
 9. Działanie na rzecz integracji członków stowarzyszenia i środowiska żołnierskiego oraz na rzecz uczestnictwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 ul. Andersa 21a/15
42-600 Tarnowskie Góry
 

Skład zarządu:

 
mł. chor. w st. spocz. Waldemar Głasek - prezes
kpt. mar. w st. spocz. Jan Kulejewski - wiceprezes
st. bosm. sztab. rez. Arkadiusz Kulejewski - sekretarz
ppor. mgr w st. spocz. Leszek Grzenia - skarbnik
 
 
 

Cele statutowe:

 1. Dobro Państwa Polskiego, umocnienie jego integralności, suwerenności.
 2. Obrona godności, honoru oraz dobrego imienia Żołnierzy Wojska Polskiego.
 3. Kultywowanie i utrwalanie wszelkimi dostępnymi środkami tradycji Ludowego Wojska Polskiego z lat 1943 - 1989, a także Wojska Polskiego i formacji partyzanckich, za wyjątkiem kolaborujących z hitlerowskim okupantem.
 4. Przeciwstawianie się fałszowaniu historii II Wojny Światowej, okresu powojennego i działalności patriotycznej Ludowego Wojska Polskiego.

ul. św. Wojciecha 15
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skład zarządu:

Rudolf Sobczyk - przewodniczący
Wojciech Hajda
Julia Wiora

 

Cele statutowe:

1. Popularyzacja szachów i innych gier umysłowych wśród dzieci i młodzieży,
2. Rozwój osobisty i społeczny,
3. Rekreacja, sport i wspólne spędzanie czasu,
4. Pobudzanie do aktywności w społeczności lokalnej,
5. Organizacja turniejów i konkursów,
6. Propagowanie zdrowego trybu życia w trzeźwości i aktywności sportowej. 

ul. św. Wojciecha 48
41-922 Radzionków

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.srkradzionkow.pl

Rok założenia: 2001

 

Skład zarządu:

Marcin Szmidt - Prezes
Rudolf Sobczyk - Wiceprezes
Łucja Michalik - Skarbnik
Ireneusz Musialik - Sekretarz
ks. proboszcz Damian Wojtyczka - asystent kościelny

 

Cele statutowe:

 1. Wszechstronna pomoc rodzinie i małżeństwom w ich życiowych problemach, formacja duchowa i wychowawcza zgodnie z chrześcijańską wizją rodziny i małżeństwa.
 2. Pomoc materialna i formalno-prawna potrzebującym z terenu Radzionkowa.
 3. Organizacja imprez promujących wartość rodziny i małżeństwa.
 4. Promowanie zdrowego trybu życia i ruchu abstynenckiego oraz życia w trzeźwości.
 5. Aktywny i sportowy tryb poprzez organizację imprez rekreacyjno-sportowych.
 6. Akcje wg potrzeb i współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl