Porządek obrad XXX Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 2 lutego o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/2016 z XXIX sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 grudnia 2016 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Radzionkowie.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków za II półrocze 2016r.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/231/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na okręgi wyborcze,
w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/267/2012 Rady Miasta Radzionków dotyczącej podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania, w związku z koniecznością dostosowania opisu granic do stanu faktycznego.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.