Porządek obrad XV Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 stycznia 2020 roku o godzinie 12:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie  Protokołu  Nr  XIV/2019  z  XIV  sesji  Rady  Miasta  Radzionków  w  dniu 19 grudnia 2019 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
8. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2019 roku.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2020 - 2029.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2020.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/262/2012 z dnia
27 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radzionkowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków Programu pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2020.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków w 2020r.
17. Rozpatrzenie projektu  uchwały  w  sprawie określenia średniej ceny jednostki paliw w Gminie Radzionków w roku szkolnym 2019/2020.
18. Rozpatrzenie projektu   uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Sprawy bieżące.
22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/   mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl