Porządek obrad IX sesji Rady Miasta Radzionków, w środę, 19 czerwca 2019 roku, o godzinie 12:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.  (radni: Pan Klaudiusz Jania i Pani Aneta Niedźwiecka)
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr VIII/2019 z VIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 maja 2019 roku.

6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Radzionków Raportu o stanie gminy za 2018 rok.
7. Debata nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok:
1) wystąpienia radnych;
2) wystąpienia mieszkańców.
8. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Radzionków wotum zaufania.
9. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Radzionków za 2018 rok:
1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2018 r.;
2) Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2018 rok;
3) Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Radzionków za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
4) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Radzionków sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
5) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków za 2018 rok;
6) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków;
7) Debata – wystąpienia klubowe, wystąpienia radnych.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radzionków za 2018 r.;
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Radzionków z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 rok.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
20. Rozpatrzenie projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości.
22. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionków.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków i pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na II półrocze 2019 roku.
27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
28. Sprawy bieżące.
29. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady

 /-/ mgr inż. Stefan Hajda

 

           

 

        


        

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl