Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 25 kwietnia 2019 roku tj. czwartek o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wręczenie Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków.
PRZERWA
4. Wyznaczenie sekretarzy obrad. (radni: Pan Grzegorz Szeremeta i Pan Wojciech Tobor).
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie Protokołu Nr VI/2019 z VI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 28 marca 2019 roku.
7. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029 (druk R-73).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r. (druk R- 70).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (druk -71).
12. Rozpatrzenie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu do gminnego zasobu nieruchomości (druk -72).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.: „Mądrość relacji to źródło inspiracji” - modelowy program kreowania prawidłowych   postaw   komunikacyjnych   niwelujących   zachowania    przemocowe i agresywne w ramach Programu  Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2019 (druk R-67).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn.:  „Program  Aktywności  Lokalnej  –  Godne  życie – opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI (druk R-68).
15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Radzionkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk R-69). 
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy bieżące.
18. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Stefan Hajda

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl