Porządek obrad IV sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 24 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
7. Przyjęcie Protokołu Nr III/2018 z III sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Radzionków w prawie własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego niedziałającej na terenie miasta bezprzewodowej sieci komputerowej.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Radzionkowa dotyczącego wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Unii Europejskiej w Radzionkowie.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy bieżące.
24. Zamknięcie sesji.

                                                                                            Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                               /-/ mgr inż. Stefan Hajda
        
                                


                                

                                


                                Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00