Porządek obrad II sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 listopada 2018 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Radzionków na rok 2019.  
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Radzionków na rok 2019.
10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie miasta Radzionków oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzionków.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie złożenia wniosku o likwidację Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2019 Miasta Radzionków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Radzionków.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.
        
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                            /-/ mgr inż. Stefan Hajda                                

                                


                                Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00