Porządek obrad LII sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek, 27 września 2018 roku o godzinie 14:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie Protokołu nr LI/2018 z LI sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 sierpnia 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2018r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania polegającego na remoncie nawierzchni chodnika w ciągu drogi powiatowej – ul. św. Wojciecha w Radzionkowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Knosały do skrzyżowania z ul. Nakielską.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radzionków.
17. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
18. Sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.
            
                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                          /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł


                                

                                


                                Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.