Informujemy, że na postawie art.39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1440 z późń. zm.) informuję, że przygotowane są niżej wymienione inwestycje:

1. przebudowa ul. 27 Stycznia,

2. budowa łącznika od ul. św. Wojciecha 93 do ul. Pietrygów, 

3. przebudowa ul. Gałczyńskiego,

4. przebudowa ul. Kopernika,

5. przebudowa ul. Śródmiejskiej.

W ramach realizacji ww. inwestycji może powstać obowiązek zlokalizowania kanałów technologicznych w pasach drogowych tych ulic, o ile w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał taki udostępniony bezie na zasadach uregulowanych przepisami art. 39 ust. 7-7f ustawy.

Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres: Burmistrz miasta Radzionków, 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Zgodnie z art. 4 pkt 15a ustawy o drogach publicznych - kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów ul urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

- urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

- linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Podmiot, który zgłosi zainteresowani udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanały technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom - art. 39 ust. 6b ustawy.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.