10 grudnia br. Rada Miasta Radzionków podjęła 9 uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi w naszej gminie. W tym przyjęto również nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Z nowym rokiem 2021 r. na naszych posesjach oraz w miejscach gromadzenia odpadów przy budynkach wielolokalowych pozostają pojemniki na odpady, te z których obecnie korzystamy, gdyż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu firma Remondis z Tarnowskich Gór pozostaje naszym operatorem odbierającym odpady.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej nadal będzie obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., do którego można przekazywać odpady powstałe w gospodarstwie domowym. Aby mieć pewność, że odpady oddawane w GPSZOK pochodzą z terenu naszego miasta i od osób objętych systemem gospodarki odpadami wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie weryfikacji źródła pochodzenia odpadów oraz limity przyjęcia odpadów typu: gruz, gabaryty i opony. Na ponad limitowe ilości gruzu i gabarytów będzie można skorzystać z usługi dodatkowej (szczegóły reguluje uchwała). Nie będzie już możliwości oddania odpadów zielonych do GPSZOK, tak jak dotychczas, gdyż wszystkie odpady zielone będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji.

Nowe stawki od 1 stycznia 2021 r.:

· 25 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

· 20 zł dla członka rodziny wielodzietnej,

· 24,50 zł/osoby w przypadku kompostowania bioodpadów,

· 50 zł od jednego mieszkańca, w przypadku nie wypełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów.

Ulga dla rodziny wielodzietnych została utrzymana na dotychczasowym poziomie tj. 5 zł/osoby. Natomiast w przypadku skorzystania z ulgi w zakresie bioodpadów (dotyczy tylko domków jednorodzinnych), które mieszkaniec zadeklaruje zagospodarować we własnym zakresie poprzez wyposażenie nieruchomości w kompostownik i poddanie ich procesowi kompostowania, to 0,50 zł/osoby. W takiej sytuacji mieszkaniec nie będzie miał możliwości przekazania bioodpadów w brązowych workach firmie odbierającej.

Powyższe stawki są wynikiem rozstrzygniętego przetargu i zawierają koszty obioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty administracyjne systemu podzielone przez ilość mieszkańców naszej Gminy. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków.

Jak kształtują się stawki w gminach sąsiednich?

Świerklaniec 36zł/osoby
Będzin 36 zł/osoby
Piekary Śląskie 30 zł/osoby
Bytom 24,50 zł/osoby
Tworóg - 25 zł/osoby
Miasteczko Śląskie - 25 zł/osoby
Tarnowskie Góry – 21 zł/osoby (stawka może ulec zmianie, gdyż planowany termin przetargu to I połowa roku 2021 r.)

Biorąc pod uwagę powyższe to wyraźnie widać, że udało się zastosować takie rozwiązania systemu gospodarowania odpadami, które uchroniły nas przed stawką przekraczającą wartość 30 zł/osoby.

Bardzo duże koszty w zakresie systemu organizowania odbierania odpadów stanowi ich zagospodarowanie, dlatego też w przyszłości na stawkę może wpłynąć rozwój infrastruktury i nowych instalacji (w skali całej aglomeracji), w tym powstanie spalarni odpadów.

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl