Dotacja jest udzielana łącznie do:

  • demontażu odpadów zawierających azbest;
  • transportu odpadów zawierających azbest;
  • unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wysokość dotacji

Wysokość udzielanej z budżetu gminy w przypadku usuwania odpadów zawierających azbest to 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

Warto pamiętać, że dotacja:

  • obejmuje koszty robót udokumentowane imiennymi fakturami/rachunkami wystawionymi przez specjalistyczne firmy wykonujące ww. zadania na zlecenie wnioskodawcy oraz koszty unieszkodliwienia odpadów na odpowiedniej instalacji (dokumentem niezbędnym do rozliczenia dotacji jest karta przekazania odpadu)
  • dotyczy prac, których zamiar wykonania został zgłoszony właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
  • pozytywne rozpatrzenie kompletnego wniosku jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy gminą a wnioskodawcą; umowa określa szczegółowy sposób i warunki realizacji zadania i sposobu jego rozliczenia
  • imienne dowody wykonania zadania (np. rachunki lub faktury VAT) nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy dotacji.

Więcej informacji można znaleźć w opisie procedury udzielania przedmiotowych dotacji.

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.