Aktualności

Przemyśl to czym palisz.

Nie wszystko, co jest palne, nadaje się rów­nie dobrze do ogrzewania gospodarstw domowych. Nie ma również uniwersalnej i taniej metody na ogrzewanie mieszkania. Na niektóre czynniki, takie jak istniejąca instalacja grzewcza, nie mamy wpływu, czasami wszystko zależy od naszej decyzji. Jednak jeśli stoimy przed wyborem czym palić, to wybór jest spory. Bez nega­tyw­nych skut­ków dla naszego zdro­wia i kie­szeni można palić w każ­dym piecu: węglem, drew­nem nie­prze­two­rzo­nym i nie­im­pre­gno­wa­nym o wil­got­no­ści poni­żej 20%, ekogroszkiem, pelletem, brykietami drzewnymi, brykietami ze słomy, suchą biomasą, zbożem.

W wyborze materiału grzewczego wiele zależy od zasobności naszego portfela. Najdroższą, ale również najbardziej komfortową metodą ogrzewania gospodarstwa domowego jest energia elektryczna. Tanim i ekologicznym paliwem jest pellet, czyli czyste wióry i trociny drewniane z tartaku, które są prasowane pod ciśnieniem. Jednak nie należy zapominać o polskim węglu, którego zasoby wystarczą jeszcze na wiele dziesiątków lat.

Czy warto?

Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób boryka się z problemem związanym z ogrzewaniem domu. Jeszcze większym problemem jest palenie śmieci w piecach domowych. Nie pomaga to zaoszczędzić, co więcej powstają koszty innego rodzaju. Wśród takich kosztów jest między innymi mandat ze straży miejskiej, ale to dopiero wierzchołek góry lodowej. Spalanie śmieci w domowych warunkach powoduje uszkodzenia instalacji i przewodów kominowych. Dodatkowo, śmieci z domowych palenisk do atmosfery wydostają się szkodliwe substancje chemiczne. Skutki palenia śmieci nie są widoczne natychmiast, jednak gromadzące się toksyny mają wpływ na nasze zdrowie. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Niekontrolowany proces spalania śmieci prowadzi do przedostania się do atmosfery związków nazywanych dioksynami i furanami związanych z chorobami nowotworowymi. Powstają też koszty innego rodzaju: unikajmy domowych sposobów pozbywania się śmieci, które bez odpowiedniej technologii są dla nas po prostu ogromnym zagrożeniem.

Dolicz do rachunku za spalanie śmieci:

  • Mandat od Straży Miejskiej
  • Opłaty za lekarza i badania
  • Koszty lekarstw
  • Częstsze wizyty kominiarskie
  • W końcu: zakup nowego pieca

W związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków zapraszamy producentów urządzeń grzewczych i firmy montażowo-instalacyjne do wzięcia w nim udziału w roli wykonawców.

Aby wpisać podmiot na otwartą listę referencyjną wykonawców, winien on spełniać warunki uczestnictwa określone w § 8 Regulaminu modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych realizowanych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków" oraz winien złożyć Ofertę wykonawcy na modernizację systemów grzewczych wraz z załącznikami.

Więcej informacji na temat uczestnictwa w PONE w roli wykonawcy można uzyskać pod numerem telefonu 32 388 71 60.

Lista referencyjna wykonawców będzie dostępna już wkrótce.

W Radzionkowie ruszyła realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2015-2016.

Środki finansowe przeznaczone na wsparcie mieszkańców dokonujących modernizacji źródeł ciepła Gmina Radzionków pozyskała z programu KAWKA – w dniu 29 maja 2015 r. zawarła stosowne umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W sumie nasze miasto otrzyma 504.640,00 zł, w tym 283.860,00 w formie dotacji i 220.780,00 jako częściowo umarzalna pożyczka. Środki te w zdecydowanej większości trafią do mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć wzięcia udziału w programie.

Program "KAWKA - 

- likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się program wsparcia finansowego motywujący mieszkańców miast do modernizacji przestarzałych i nieefektywnych systemów grzewczych ich budynków.

Program KAWKA pojawił się jako odpowiedź na unijną dyrektywę CAFE (Clean Air for Europe – czyste powietrze dla Europy, stąd nazwa programu), która wskazuje na konieczność podjęcia walki z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery, tj. emisją pochodzącą głównie z indywidualnych kotłów węglowych starego typu. Poszczególne źródła takiej emisji są niewielkie i rozproszone, ale trafiająca z nich do atmosfery suma zanieczyszczeń pyłowych i gazowych jest ogromna, a sama lokalizacja emisji na gęsto zaludnionych terenach sprawia, że zanieczyszczenia te bezpośrednio negatywnie oddziałują na zdrowie ludzi.

Zła jakośc powietrza

Wpływ zanieczyszczeń atmosferycznych na zdrowie jest doskonale znany nie tylko wąskiej grupie specjalistów, ale wszystkim osobom narażonym na oddychanie zadymionym powietrzem. Ogromne spustoszenie w organizmie powoduje w szczególności pył zawieszony PM 10, tj. składający się z ziaren o średnicy 10 μm i mniejszej, a także rakotwórczy związek chemiczny benzo(a)piren. Radzionków, podobnie jak pozostałe gminy strefy śląskiej, w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego został zaliczony do miast, w których występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń tych dwóch substancji.

Problem złej jakości powietrza w Radzionkowie jest znany władzom miasta od dawna, stąd też liczne inicjatywy na rzecz poprawy tego stanu – gmina od chwili wyodrębnienia się z Bytomia udziela dotacji ze środków własnego budżetu do wymiany starych kotłów węglowych na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła. W latach 1998-2014 udzielono wsparcia finansowego do modernizacji 334 systemów grzewczych, dotując zakup nowoczesnych kotłów węglowych, kotłów gazowych czy pieców elektrycznych w łącznej kwocie wynoszącej 471.196,23 zł. Ponadto w latach 2007-2008 gmina skorzystała z możliwości pozyskania środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie częściowo umarzalnej pożyczki i zrealizowała program ograniczenia niskiej emisji, w ramach którego zmodernizowano 52 źródła ciepła na terenie Radzionkowa, a łączna kwota wsparcia dla mieszkańców wyniosła 472.437,03 zł, co stanowiło 50% kosztów inwestycji.

Odpowiedź Gminy na problem przy wsparciu funduszy

W 2014 roku Narodowy oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły nabór do II edycji programu KAWKA. Warunki wsparcia finansowego w ramach KAWKI są bardzo korzystne dla mieszkańców, którzy otrzymują dotację w wysokości do 80% kosztów modernizacji systemu ogrzewania, jednak nie więcej niż 8.000 zł. Dofinansowanie to przekazuje gmina, która wcześniej pozyskuje środki z WFOŚiGW w postaci 45% dotacji i 35% preferencyjnej pożyczki. Nabór wniosków mieszkańców do udziału w programie miał miejsce w kwietniu i maju 2014 roku (stosunkowo krótki nabór wynikał z terminów narzuconych przez WFOŚiGW) – w tym okresie spłynęło kilkadziesiąt deklaracji, z których do programu zostały zakwalifikowane 62 wnioski spełniające wymogi formalne dofinansowania. W miejsce tylu nieekologicznych źródeł ciepła w latach 2015-2016 planuje się podłączenie 28 budynków do sieci ciepłowniczej, w 27 budynkach zainstalowanie nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe, a w 7 obiektach montaż kotłów gazowych.

Jest już pozytywna decyzja organów WFOŚiGW w Katowicach, wyrażająca zgodę na udzielenie Gminie Radzionków dofinansowania w kwocie 504.640,00 zł. Tym samym Radzionków znalazł się w gronie niemal 50 polskich miast uczestniczących w programie KAWKA – są to m.in. Kraków, Wrocław czy Poznań, a spośród miast województwa śląskiego Bytom, Chorzów czy Zabrze. Obecnie trwają prace finalizujące podpisanie umowy między WFOŚiGW a Gminą Radzionków; następnie miasto podpisze umowy z mieszkańcami - uczestnikami programu, po czym będą oni przystępować do modernizacji systemów grzewczych.

Realizacja programu KAWKA w najbliższych dwóch latach będzie kolejnym, konkretnym krokiem ku poprawie jakości powietrza atmosferycznego w Radzionkowie, a co za tym idzie poprawie jakości zdrowia i życia mieszkańców miasta.

Dotacje ze środków gminnych

Zdając sobie sprawę z potrzeby stałego wspierania modernizacji systemów ogrzewania budynków i lokali, Urząd Miasta Radzionków niezależnie od realizacji KAWKI nadal dotuje z własnych środków wymianę starych kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Nabór wniosków ma charakter ciągły, a ich realizacja uzależniona jest jedynie od puli środków dostępnych w budżecie gminy na dany rok. Bliższych informacji w tym zakresie udziela Referat Ochrony Środowiska pod nr tel. 32 388 71 60.

Michał Gwóźdź

drzewoMożliwość usunięcia drzew i krzewów z prywatnych posesji bez opłat (o ile nie jest to związane z działalnością gospodarczą), jaka pojawiła się w styczniu 2017 może stanowić pokusę do szybkiej wycinki roślin przeszkadzających właścicielom. Często są to pochopne decyzje, a na powrót do stanu sprzed cięcia, przyroda każe długo czekać. Zanim wytniesz drzewo, przemyśl to. Jest wiele powodów, dla których warto zarzucić wycinkę.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie: http://www.obradzionkow.robia.pl/zanim_wytniesz__przemysl_to,i3190.html

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.