Porządek obrad III sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 20 grudnia 2018 roku o godzinie 12:00.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
6. Przyjęcie Protokołu Nr I/2018 z I sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 19 listopada 2018 roku.
7. Przyjęcie Protokołu Nr II/2018 z II sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 29 listopada 2018 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019-2029.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków na I półrocze 2019 roku.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Sprawy bieżące.
15. Zamknięcie sesji.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                  /-/ mgr inż. Stefan Hajda

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.