Porządek obrad LI Sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 23 sierpnia 2018 roku tj. czwartek o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad. 
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu nr L/2018 z L/2018 sesji Rady Miasta Radzionków
w dniu 21 czerwca 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku   przetargowego   zawarcia   umowy    dzierżawy    na  czas  nieoznaczony. 
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku   przetargowego   zawarcia   umowy   dzierżawy   na   czas   nieoznaczony. 
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  przetargowego  zawarcia  umowy  dzierżawy  na  czas nieoznaczony. 
15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zaliczenia  do kategorii dróg gminnych ul. Schwallenberga w Radzionkowie. 
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Radzionków na lata 2019-2021.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 
19. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
20. Sprawy bieżące.
21. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.