Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 19 kwietnia 2018 roku (czwartek – godzina 14:00)
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XLVII/2018 z XLVII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 22 marca 2018 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2018-2028.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2018 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich znajdujących się na terenie Miasta Radzionków.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace przy zabytku.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Radzionków na stałe obwody głosowania.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków.
18. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
19. Sprawy bieżące.
PRZERWA
20. Wręczenie nagrody Przewodniczącego Rady Miasta Radzionków – (godz. 16:00).
21. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                Przewodniczący Rady
                                                                                                          /-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.