Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miasta Radzionków w czwartek 20 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wyznaczenie sekretarzy obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Protokołu Nr XXXII/2017 z XXXII sesji Rady Miasta Radzionków w dniu 30 marca 2017 roku.
6. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
7. Informacja na temat działań prowadzonych przez miasto w ramach współpracy z miastami partnerskimi.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2017-2025.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2017 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla odbiorców z terenu Miasta Radzionków.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/327/2006 Rady Miasta Radzionków w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Nagrody Honorowej „Crux Adalberti”.
14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie sesji.

 Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Dariusz Wysypoł

Zgłoś awarię oświetlenia

Podaj ulicę i numer posesji
całodobowy nr tel.: 801-800-103
e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl

Wywóz odpadów

Pytania i reklamacje dotyczące wywozu odpadów komunalnych w Radzionkowie można kierować na adres odpady@radzionkow.pl.